•  A  DIKTATÚRA
 • Tartalom

Diktatúra 1 menüpont alatti tartalom:                          

  BŰNEINK ÉS IGAZSÁGAINK

Diktatúra 2 menüpont alatti tartalom:                                                  

  AZ APPARÁTUS

Diktatúra 3 menüpont alatti tartalom:

  KONCEPCIÓS PEREK 

Diktatúra 4 menüpont alatti tartalom:

 • Összegzés, amely az 1990 előtti magyarországi diktatúra parancsuralmát, hatalomérvényesítési módszereit, a megtorlás, megfélemlítés jogi úton történő érvényesítését, a diktatúra bíróságának szerepét és alárendeltségi viszonyából adódó kényszerhelyzetét, az 1956 és 1990 közötti koncepciós perek létrejöttének körülményeit, a nyolcvanas években a politikai perek csökkenő számának valós okait feltáró, elemző egyéni kutatások felhasználásával készült.   

  (Köszönet mindazoknak, akik  közreműködtek a valóság feltárásában és önzetlen segítséget nyújtottak ahhoz, hogy ez az összegzés létrejöhessen.)

 • A diktatúra megfélemlítésen, megtorláson alapuló, elnyomó, parancsuralmi  rendszer.  

 • DIKTATÚRA MAGYARORSZÁGON


  Magyarországon a diktatúra még viszonylag rövid ideig sem létezhetett volna folyamatos megfélemlítés, megtorlás nélkül. Ha nem emelték volna ki erőszakkal környezetükből a rendszerellenes bírálatok megfogalmazóit, terjesztőit, a hangadókat, a rendszerellenes szervezkedések kezdeményezőit, elindítóit, ha a bíróság közreműködésével koncepciós perek révén nem fosztották volna meg őket a szabadságuktól, akkor ez a megtorlás, megfélemlítés helyett a megengedés példázatát jelentette volna.

  Igen rövid idő alatt politikai és hatalmi célokat megfogalmazó akarati és cselekvési közösségek jöttek volna létre. Elindult volna egy ellenőrizhetetlen és megállíthatatlan szervezkedés, feléledtek, újjáalakultak volna a betiltott demokratikus pártok.
   
  A megfélemlítés, megtorlás folyamatos alkalmazása az MSZMP részéről nem csupán a hatalom megtartását célzó és szolgáló önérdekűség volt, hanem a legfőbb szövetséges, a Szovjetunió felé vállalt kötelezettség is, hiszen az egységes rendet megbontó, felbolydító események, példázatok megelőzése, gyors elfojtása csak a megfélemlítés, megtorlás eszközeinek alkalmazásával volt elérhető.

  A diktatúrára a legnagyobb veszélyt az ellenőrizetlen szervezettség, a szervezkedés bármely formában történő felbukkanása jelentette.  Tudták ezt a diktatúra hatalomgyakorlói is, ezért az egész országot lefedő III/III-as ügynökhálózat figyelte éberen az erre irányuló kezdeményezéseket, jelzéseket és a hatalom csírájában elfojtotta a szervezkedésnek minősített bármely célú szervezési tevékenységet.
  A diktatúra nem automatizmusként működött, a diktatúra hatalomgyakorlói és az utasításaikat végrehajtók konkrét személyek voltak.  
                                                               

      
  Ha diktatúra a bűnnel teli, szennyes múltat jelenti, akkor nehéz elfogadni, hogy e bűnös rendszer hatalomgyakorlói, hívei és kiszolgálói tiszta erkölcsű, semmivel sem gyanúsítható emberek voltak, akik közül ma számosan, mint feddhetetlen erkölcsi múlttal rendelkező személyek közhatalom birtokosai.

  Ezek az emberek akkor a diktatúra értékrendjét fogadták el hiteles mércének, de azzal, hogy új hatalomra, új címerre tettek esküt vajon megváltozott a szemléletük is?

  A diktatúra bírósága fontos része volt a diktatúra elnyomó, parancsuralmat megvalósító hatalmi gépezetének. Az állampárt vezetői, a diktatúra hatalomgyakorlói közvetlenül nem ítéltek el senkit, ezt helyettük, parancsukra a diktatúra bíróságának bírái hajtották végre.   Mivel a bírói hatalom stratégiai pozíciót jelentett a diktatúra hatalomérvényesítésében, ezért olyan jogászokat választottak és neveztek ki bíráknak, akik megbízható, elkötelezett hívei és kevés kivétellel tagjai is voltak az állampártnak, akik vonakodás nélkül, maradéktalanul végrehajtották az állampárt utasításait. Egy a törvények betartását a pártutasítások elé helyező bíróság ellehetetlenítette volna a diktatúrát éltető megtorlás és megfélemlítés igazságszolgáltatáson keresztül történő érvényesítését, ez pedig a diktatúra megroppanásához, bukásához vezetett volna.

  Vitathatatlan tény, hogy a diktatúra fennmaradását, létezését biztosító megtorlás, megfélemlítés érvényesítéséhez a jogi kereteket – mint jogalkalmazó – a diktatúra bírósága biztosította. Ez nem is létezhetett másként, ennek tagadása a diktatúrát éltető megtorlás, megfélemlítés stratégiájának tagadását, végső soron a diktatúra létezésének tagadását jelentené.

  A diktatúra bíróságának és bíráinak a hatalomhoz való viszonyát a függőség, a kényszerhelyzet jellemezte. A diktatúra bíróságai és bírái közvetlen pártirányítás alatt álltak. A pártutasítás végrehajtását megtagadó bírákat kirúgták, életüket, érvényesülésüket ellehetetlenítették. Erre igen ritkán került sor, mert az állampárt irányítása alatt lévő bíróságokra eleve úgy választották ki a bírákat, hogy azok megfeleljenek a diktatúra hatalomérvényesítési módszereinek, gátlások és vonakodás nélkül végrehajtsák az állampárt utasításait.  Ebből adódóan a bírák jelentős része azonosult diktatúrával, annak eszmeiségével, hatalomgyakorlási módszereivel, az írott törvényeken átlépő, a megtorlást, megfélemlítést szolgáló joggyakorlattal és erkölcsi szempontból is helyesnek tartotta a rendszer ellenségeinek minősített személyekkel szembeni bírósági eljárások, a koncepciós perek során a csalárd módszerek alkalmazását, így a csalás, hazugság, hamis vád, mentőkörülmények elhallgatása révén történő jogi felelősségre vonást.

  A diktatúrában ez nem jelentett erkölcsi próbatételt, hiszen a diktatúra az intézményes hazugságra épült. Elhazudtak kis és nagy dolgokat, mindent letagadtak, ami nem a diktatúra érdekeit szolgálta. A csalásokat, hazugságokat, ebből adódó és ehhez kapcsolódó törvénysértéseket, bűncselekményeket senki nem tartotta számon, hiszen az a diktatúra létezésének, fennmaradásának természetes velejárója volt, így a bírák által elkövetett csalások, hazugságok, igazságszolgáltatás elleni bűncselekmények is csak az ártatlanul elítéltek és hozzátartozóik emlékében maradtak meg.                            

  Mikor van vége a diktatúrának?

  Magyarországon még egyetlen törvény sem mondta ki, hogy vége van a diktatúrának, mi több, egyetlen törvény sem határozta meg a diktatúra lényegét, jellemzőjét, jogállapotát.   Ugyanakkor az Alkotmánybíróság határozata kimondta a rendszerváltás előtti állampárti diktatúra és a rendszerváltás utáni jogállam közötti jogfolytonosságot.

  De nézzük, hogyan csinálták ezt máshol?

  Csehországban, ahol békés, kulcscsörgetős forradalom vetett véget a diktatúrának, ahol Hável a nép nevében kimondta, hogy vége, nem elégedtek meg ezzel. Azt akarták, hogy egyértelmű és vitathatatlan legyen a kinyilatkoztatás, ezért egy 1993-as jogszabály kimondta a kommunista rezsim törvénytelenségét és megtiltotta a kommunista büntettek elévülését.

  A Szlovák Nemzeti Tanács 198. számú törvénye ugyancsak kimondta a kommunista rendszer törvényellenességét, bűnös mivoltát. Magyarországon ez az elhatárolódás nem történt meg. Sem az Alkotmány, sem törvényeink nem ejtenek szót a magyarországi diktatúráról. Amikor egy magyar állampolgár a rendszerváltás előtti állapotot diktatúrának minősíti az csupán magánvéleménynek számít, de akár rágalomnak is minősíthető, mivel nem létezik erre irányuló jogi kinyilatkoztatás. Amikor emiatt, a rendszerváltás elégtelensége miatt bírálat érte Antall Józsefet, akkor vetette oda nekünk, a tízmillió magyarnak: „Tetszettek volna forradalmat csinálni”!

  Cáfolhatatlan igazság! Forradalomra lett volna szükség Magyarországon is, hogy igazi változás jöjjön létre. Egy olyan békés forradalomra, mint amilyennel a csehek zárták le az ottani diktatúrát.  A magyar nép nem tudja és nem akarja elfogadni ennek hiányát, sokan úgy gondolják, addig nincs igazán vége a diktatúrának, amíg ezt jogszabály nem rögzíti. Előbb-utóbb lesz majd olyan politikai erő a magyar parlamentben, amely képes lesz ennek jogi lerendezésére.