• ÖSSZESKÜVÉS-ELMÉLET FEHÉRVÁRRÓL


  A kisvállalkozások létét elfogadni képtelen apparátusi emberek, párttitkárok olyan ütközőpontot kerestek, amely egyben a visszarendeződés kiindulópontjává is válhat. Érveiket nem a gazdasági irányváltásra koncentrálták, politikai indítékot igyekeztek találni, valami olyan konkrét ügyet, amelyre ráfogható a rendszerellenesség. Osztályharcra kódolt tudatukkal ellenség, rendszerellenes szervezkedés után kutattak és találtak is Székesfehérváron.

  Az ötletgazdák fehérvári pártvezetők voltak. Ők jelentkeztek az MSZMP központi bizottságánál azzal az összeesküvés-elmélettel, hogy a székesfehérvári ENERGETIKA Kisszövetkezet elnöke által INNOVÁCIÓS BÁZISOK fedőnév alatt kidolgozott gazdaságpolitikai koncepció és az ehhez kapcsolódó új gazdasági struktúra tervezete voltaképpen rendszerellenes forgatókönyv, a tervezet megvalósításához jogszerű szervezési keretet biztosító ENERGETIKA Kisszövetkezet pedig valójában egy kibontakozó ellenforradalmi szervezkedés gócpontja.

  Elméletük szerint az INNOVÁCIÓS BÁZISOK fedőnevet viselő tervezet alapján, a kisvállalkozások láncszerű összekapcsolásával, az ENERGETIKA Kisszövetkezetre alapozva olyan országos méretű szervezet jöhetett volna létre, amely jelentős anyagi erőforrással bír, telefonokkal, URH rádióhálózattal rendelkezik, így alkalmas arra, hogy a pártirányítás alól kivonva magát bármikor a rendszerrel szembeforduló erőként lépjen fel. A veszélyt érzékeltető konkrét példaként az ENERGETIKA Kisszövetkezet fejlődése szolgált, amely egy év alatt nyolcszorosára növelte árbevételét, tizenhat szakcsoportot hozott létre az országban, saját URH rádióhálózattal rendelkezett és 1984-ben újabb nagyszámú szakcsoport megalakítása, a meglévő szakcsoportok kisszövetkezetté történő felfejlesztése valamint az egész struktúrát irányító, koordináló gazdasági társaság létrehozása szerepelt a terveiben.

  A fehérvári ötletgazdák összeesküvés-elméletét magukévá tevő keményvonalasok azzal érveltek, hogy már a vállalkozásokat engedélyező jogszabály elfogadása előtt látni kellett volna, hogy a jogszabályt egyesek jogalapként használhatják kisvállalkozásnak álcázott rendszerellenes szervezetek létrehozására, ezért a jogszabály bevezetése súlyos hiba volt, mivel az a gazdaságinak álcázható politikai szervezkedés jogi alapját teremtette meg.

  A keményvonalasok a hiba orvoslásának egyetlen lehetőségét a jogszabály eltörlésében, a vállalkozások államosításában illetve felszámolásában látták. A gazdasági rendszerváltás folyamatának fennmaradásáért küzdő reformereknek ugyan sikerült megakadályozni a visszarendeződést, de akkor, ott, áldozatra volt szükség. A keményvonalasok számára akkor az ENERGETIKA-per jelentette az – általuk ugyan kevésnek tartott – elégtételt, ami egyben taktikai időnyerés is volt a változások mellett kiálló reformerek számára.

  Az újságok a valós tényeket elhallgatva, a szocializmus vadhajtásaként emlegették az ENERGETIKA Kisszövetkezetet. Mire a per véget ért már a keményvonalasok lendülete is elfogyott, az igazi vesztesek persze a per vádlottjai lettek. Az ENERGETIKA Kisszövetkezet keretében megvalósuló szervezési tevékenység jogalapját, jogszerűségét voltaképpen nem lehetett vitatni, de erősebb érv volt az, hogy Kádárék, akkor a nagy kölcsönfelvételek idején már óvakodtak a nyugat figyelmét felkeltő politikai perektől. Így nem valós tetteik, izgatás és rendszerellenes szervezkedés miatt ítélték el a perbefogottakat, noha mindenki tudta, hogy az ENERGETIKA-per megindításának kiváltó oka, az akkori hatalom megítélése szerint a szocialista gazdasági és társadalmi rendet veszélyeztető, kiszámíthatatlanságot, ellenőrizhetetlenséget eredményező, a szembeszegülők tömörülésére lehetőséget nyújtó gazdasági szervezkedés volt.

  A pártutasításra indított, gazdasági pernek álcázott politikai koncepciós per célja az ENERGETIKA Kisszövetkezet szétverése, a szervezkedés vezetőjének, egyben a tervezet kidolgozójának, a kisszövetkezet elnökének - Baranyai Józsefnek - a kiiktatása volt. A kisszövetkezet élére - Körmendi István nevű - pártmegbízottat neveztek ki, a tagság szinte egésze elmenekült, hátrahagyva a kisszövetkezet ugyancsak jelentős vagyonát.

  Az vitathatatlan, hogy a gazdaságszervezés tervezet szerinti méretekben történő megvalósítása idegen testet jelentett volna a szocialista gazdaságban, egy a szocialista viszonyokba ágyazódó piacgazdasági formula önszerveződő, államilag ellenőrizhetetlen struktúrája valósult volna meg területi innovációs bázisok fedőnévvel, amely egyben egy pártirányítás alól kivont érdekszövetséget is jelentett volna. Az akkori hatalom úgy látta, hogy egy gazdasági pernek álcázott koncepciós per megindításával elérhető a kívánt eredményt és látszatot biztosító rendteremtés, megelőzhető a szervezkedés további gyors ütemű növekedése, mert az később már csak jóval nagyobb feltűnéssel, nehézséggel lenne hatástalanítható.

  Mindez persze nem jelenthet magyarázatot vagy megnyugtató indokot azok számára, akiket a koncepciós perben nem szervezkedés, hanem nem létező, kitalált bűncselekmények elkövetése miatt ártatlanul elítéltek, mert a hatalom érdeke úgy kívánta. Az ENERGETIKA-per áldozatai voltaképpen a gazdasági rendszerváltás miatt kirobbant hatalmi harc áldozatai! Ártatlan áldozatok, mert a sors úgy hozta, hogy az ENERGETIKA Kisszövetkezet lett a keményvonalasok és a reformerek ütközőpontja, az összecsapás pedig áldozatokat követel. A kérdés az, hogy ők mikor kapnak ezért erkölcsi és anyagi jóvátételt?