• ÜTKÖZŐPONTBA KERÜLVE 

  /  a szerző visszaemlékezése /

  Az ENERGETIKA-ügy látlelet egy rendszerről, egy korról.  Az ENERGETIKA-per valós célja a magyar gazdaság számára új fejlődési irányt mutató gazdasági modell megvalósítására irányuló szervezkedés megsemmisítése volt.  Az ENERGETIKA-per révén a pártállami hatalom bírói segédlettel megakadályozta, hogy létrejöhessen egy pártirányítás alá nem tartozó, jelentős súlyú, gazdasági alapú szerveződés és szervezettség, megakadályozta, hogy létrejöhessenek a mai ipari parkokhoz hasonlítható, a modell leírásában innovációs bázisok néven említett innovációs és kereskedelmi központok.

  Az  ENERGETIKA-ügyet rendszerellenes szevezkedésnek beállító párttitkárok összeskűvés elmélete kapóra jött a kisvállalkozások létét elfogadni képtelen pártfunkcionáriusoknak, apparátusi embereknek, akik mindenképpen politikai indítékot igyekeztek találni. Osztályharcra kódolt tudatukkal a szocializmus létét veszélyeztető ellenséget, rendszerellenes szervezkedést kerestek. Kerestek és találtak is, vesztemre Székesfehérváron. Így lett az általam kidolgozott innovációs bázisok tervezete a szocializmus megdöntésére készített forgatókönyv, az ENERGETIKA Kisszövetkezet pedig egy kibontakozó ellenforradalmi szervezkedés gócpontja.

  Az összeesküvés-elmélet ötletgazdái és a mind nagyobb számban hozzájuk csatlakozó keményvonalasok leszámolást követeltek. Ezért ott, akkor bűnösre volt szükség. Bűnösre és áldozatra, akit a háborgók elé vethetnek, aki egy egyedi, de elrettentő eset főszereplőjeként elnyeri méltó büntetését. Mint a tervezet kidolgozóját és mint az ENERGETIKA Kisszövetkezet elnökét engem találtak erre a legalkalmasabbnak, ennek következtében  1984-ben a párttitkárok által papíron kidolgozott összeesküvés vezéralakja lettem. Mondhatni, megtalált a történelem. Akaratomon kívül egy politikai belharc ütközőzónájába sodródva én bűnhődtem múltért, jövőért.

  Így lettem történelmi szükségszerűségből pár hónapra a rendszer  első számú közellensége.

  Az ENERGETIKA-ügy nem csak számomra jelentett próbatételt, de mindazok számára is, akik nem kerülhették ki, hogy felfedjék, melyik térfélen állnak. Ez akkor a hatalommal való szembenállás vagy cinkosság kinyilvánítását is jelentette. Az ügyben szerepet vállaló, a feljelentéseket író személyek, a hamis tanúvallomásokat produkáló III/III-as ügynökök számára nem jelentett erkölcsi próbatételt ha hazudni kellett, nem így azok számára, akiknek az emberi tisztesség, a becsület fontosabb volt a pártállami hatalom szolgálatánál. Közülük többen beteget jelentettek, amikor tanúként idézték őket, és voltak akik nyíltan kimondták a bíróság előtt, ha rács mögé juttatják őket akkor sem hajlandóak hazudni.

  Voltak, akik akkor a jellempróbáló helyzetben hősökké váltak, a hatalommal szembefordulva merész tetteket vittek véghez. De értek csalódások is! Gyerekkori barátom, pártfogoltam, akit segítettem átállt a hatalom oldalára és hamis tanú lett. Beigazolódott a mondás: a barátok árulnak el először! De nemcsak a barátok lettek árulóvá, hanem többen azok közül is, akikben feltétlenül megbíztam.

  Az ENERGETIKA-ügy abban is különbözik más politikai koncepciós ügyektől, hogy a pártállami bürokrácia révén iratok keletkeztek. Így például az MSZMP KB piros pecsétjével ellátott 1984. december 27-én kelt, 27881 01/3 számú iratban olvasható, hogy a Baranyai József által kidolgozott innovációs bázisok tervezete ellentétes az MSZMP KB gazdaságpolitikai elképzeléseivel, és mint az ENERGETIKA-ügy mutatja ilyen szervezkedés a Magyar Népköztársaságban nem is valósulhat meg. 

  A SZERVEZKEDÉS FELSZÁMOLÁSA

  Az állampárt a hatalom megítélése szerinti szervezkedés szétverésére viszonylag egyszerű módszert választott, az eltávolított vezetők helyére – a jogi előírásokkal mit sem törődve – a párt akaratát kíméletlenül teljesítő pártkatonát ültetetett. Ez voltaképpen a spontán privatizáció kezdeti, diktatórikus vállfaját is jelentette, hiszen a párt bekebelezte a magánszemélyek pénzéből, a magánszemélyek által alakított vállalkozást és annak jelentős vagyonát.

  Az ENERGETIKA Kisszövetkezet élére állított pártmegbízott, Körmendi István  – aki előzőleg a VIDEOTON haditechnikai üzemében dolgozott technikusként – a kisszövetkezet tevékenységének irányításához szükséges műszaki, gazdaságszervezési, vezetői gyakorlattal nem rendelkezett. Ez azonban nem akadályozta abban, hogy politikai komisszárként teljesítse a rábízott pártfeladatot, a szervezkedés szétzúzását.

  Első lépésként felszámolta a kisszövetkezet tizenhat szövetkezeti szakcsoportját, majd tovább folytatta a tisztogatást. A kisszövetkezet tagsága – néhány fő kivételével – a kisszövetkezet vagyonát, a tagi tulajdonrészeket hátrahagyva elmenekült a kisszövetkezettől, így a kisszövetkezet jelentős nagyságú vagyona a pártmegbízott, a vele érkezett pártkatonák és megbízóik ölébe hullott.

  Így ért véget az innovációs bázisok története és az ENERGETIKA Kisszövetkezet „hőskora”. Ha a pártállami hatalom nem veri szét a szerveződés kezdeti formáját, ha csak részben megvalósulhat a japán csoda magyar módra, ha akkor a gazdaság elindul a magyar viszonyokra adaptált „japán úton”, akkor ma Magyarországon egy jóval erősebb gazdaság és intenzívebb gazdasági növekedés létezik, a többség életkörülményeiben pedig a viszonylagos jólét és nem a szűkölködés a meghatározó jellemző.

  Ha végigjárható lett volna az első modellben vázolt út, akkor a rendszerváltás idején jóval több életképes vállalat illetve szövetkezet létezik és jóval kevesebb azok száma, amelyet csőd fenyeget, amely sorsa a felszámolás. Ha megvalósulhatott volna az innovációs bázisok tervezete szerinti országos szervezet kiépülése, az számos, piaccal rendelkező, fejlesztő, gyártó, kivitelező, piacszervező vállalkozás létrejöttét eredményezte volna, amelyek ma a kis- és közepes vállalkozások derékhadát képeznék.