• A nyolcvanas évek elején egy teljesen új szakasz kezdődött a kádári diktatúra történetében, ekkor már számos jel mutatta, hogy felgyorsul, majd kezelhetetlenné válik a hetvenes években elindult folyamat. 1982-ben az adósságszolgálat 2,3 milliárd dollárt tett ki, 1984-re pedig már 15 milliárdra rúgott az adósságállomány és nyolcmilliárd dollár volt a nettó forráskivonás, ami 1989-re elérte a 22 milliárd dollárt! Döbbenetes számok, amelyek mutatják, hogy az ország erőforrásai
  kimerültek!

  Radikálisan csökkentek a reálkeresetek, folyamatossá lettek az áremelések. A nyolcvanas években már közel 5 millióan vettek részt a másodlagos gazdaságban, a fusizás meghatározó gazdasági ág lett. A jövedelemszerzés gyakori módja volt a közösből való merítés, az állami javak eltulajdonítása is, amely nem igazán számított bűnnek. Az állampárt berkeiben is nőtt a tehetetlenség és a bizonytalanság miatti feszültség. Az önmagukat reformkommunistáknak nevezők egy modellváltás szükségességét kezdték hangsúlyozni, de szó nem volt az egyenlőség elvének feladásáról, a piacgazdaság bevezetéséről, a kapitalizmus ezáltali becsempészéséről pedig végképp nem.

  A reformkommunista stratégák koncepciója alapján kidolgozott, a kisvállalkozások létrejöttét engedélyező jogszabály ugyan kimondatlanul, de az önérdekű szerveződés engedélyezését, a piacgazdaság részleges bevezetését jelentette. Ettől kezdve Magyarországon együtt létezett a szocialista gazdaság és a kapitalista piacgazdaság formációja. A szocialista nagyvállalatok, szövetkezetek mellett már jelen voltak a piacgazdaságot jellemző önérdekű szerveződés eredményeként létrejött kisszövetkezetek, szakcsoportok, gmk-k, gazdasági társaságok, amelyek a jövedelem felosztása, a szervezeti struktúra kialakítása és a működési szabályzat megalkotása tekintetében autonómiát élveztek.

  A kisvállalkozások létrejötte egyben konfliktusforrások telepítését is jelentette, naponta szembesültek egymással a szocialista és kapitalista piacgazdaság formációi, jövedelemviszonyai. A gazdaság szerkezetében végbemenő döntő változás, a szocialista gazdaság és a kapitalista piacgazdaság strukturális jellemzőinek együttléte folyamatos konfliktushelyzetet eredményezett a megrendelések elnyerése, a piac megszerzése tekintetében, továbbá jól érzékeltette az eltérő gazdasági formációk esetében a szervezettség, a hatékonyság és az elérhető jövedelmek közötti különbséget.

  Ez már nem a szocialista gazdaság reformját vagy színesebbé tételét, hanem a piacgazdaság kiépítésének kezdetét jelentette, melynek ismeretében kimondható, hogy Magyarországon a gazdasági rendszerváltás a politikai rendszerváltásnál jóval előbb elkezdődött és ez voltaképpen a politikai rendszerváltáshoz vezető út kikövezését jelentette.

  1983 végén, amikor már egyértelműen láthatóvá vált az egyenlőségen ütött rés, az MSZMP keményvonalasai árulással vádolták meg a reformkommunistákat. Ami még súlyosabb: azt állították, hogy a kisvállalkozások létrejöttét engedélyező jogszabály egyben a legális szervezkedést engedélyező jogszabály, amely arra is lehetőséget jelent, hogy kisvállalkozásnak álcázva a pártirányítás alól kivont, ellenőrizetlen, a rendszerrel szembeforduló vagy eleve rendszerellenes célzattal létrehozott szerveződések jöjjenek létre.

  Az érvelésük alátámasztására konkrét példaként az ENERGETIKA-ügyet nevezték meg. Az ENERGETIKA-ügy két fehérvári párttitkár által kimunkált összesküvés elmélet alapján született meg, amely szerint az Innovációs Bázisok tervvezete valójában a szocializmus megdöntésére készített forgatókönyv, az ENERGETIKA Kisszövetkezet pedig a vállalkozások létrejöttét engedélyező jogszabály kihasználásával létrehozott rendszerellenes, sőt ellenforradalmi szerveződés volt. A keményvonalasok a megoldást a vállalkozások létrejöttét engedélyező jogszabály eltörlésében és a már létező kisvállalkozások államosításában látták.

  A nyolcvanas évek erjedése a hatalom sajátos reagálását váltotta ki, a védekezés helyett a támadást választotta és az élet szinte minden terén bekeményített, érzékeltetni akarta, hogy ura a helyzetnek. A nyolcvanas években összesen 14 filmet tiltottak be, ebből a felét, hetet, egyetlen évben, 1982-ben. A nyolcvanas évek elejétől gyakorivá váltak a furcsa, megmagyarázhatatlan balesetek és ugrásszerűen nőtt az öngyilkosságok száma. A hozzátartozók számos esetben vizsgálatot követeltek, mivel sokkal valószínűbb volt, hogy öngyilkosságnak álcázott gyilkosság történt, mint öngyilkosság.

  Magyarország a nyolcvanas évek elején a világon az első helyre került az öngyilkosságok számát tekintve. Voltak akik a gyakori öngyilkosságok mögött valójában a hatalom öngyilkosságnak álcázott leszámolását látták. A nyolcvanas évek elején a hatalom minden addiginál jobban aktivizálta besúgóhálózatát, igyekezett minél teljesebben lefedni az élet szinte minden területét az ügynökhálózattal.

  A nyolcvanas évek elején ugrásszerűen megnőtt a politikai okból indított koncepciós perek száma is, azért, hogy ez ne rontsa a statisztikát, a pereket köztörvényes vagy gazdasági pereknek álcázták. Kádárék igyekeztek jó színben feltüntetni magukat a nyugat előtt, ezért ügyes trükkel kiiktatták a statisztikából a politikai pereket, azokat köztörvényes pereknek álcázták. A perek áldozatait olyan cselekmények miatt ítélték el, amelyet soha nem követtek el, amiről nem is tudtak, soha nem hallottak, hiszen ezt a koncepciós perek forgatókönyvét készítő csoport találta ki, majd ez alapján emeltek vádat, amelyet hamis bizonyítékok és a már gyakorlott hamis tanúk igazoltak. Ez minden ilyen esetben hamis vádat, igazságszolgáltatás elleni bűncselekményt jelentett a hatalom részéről.

  Nem véletlen, hogy az esetek nagy részében ezeket az iratokat titkosították. A titkosítás ma is érvényben van, az elítéltek ma sem ismerhetik meg azokat a nyomozati iratokat, amely miatt börtönre ítélték őket és legtöbb esetben a vagyonukat is elkobozták.

  Kádárék nyugat irányába tett, gesztusként értékelhető látszatintézkedése volt az 1983. évi III. törvény értelmében a választásokon való kettős jelölés is. Ugyanakkor persze Kádár azt is kijelentette, hogy csak az indulhat a választásokon, aki elfogadja a fennálló társadalmi rendet, a népfront programját, a szocializmus építésének elsődlegességét. A főtitkár szava átírta a törvényt, ennyit ért a törvény a diktatúraidején.

  Az Alkotmánybíróság döntése alapján, ma ennek a jogállapotnak élvezzük a jogfolytonosságát és a jogkövetkezményeit.

  Részletesebb vitatást, kitárgyalást érdemel az állampárti hatalom jogalkalmazásban, igazságszolgáltatásban bevezetett új technikája és annak kivetülése. A nagy hitelfelvételek miatt nem lehetett figyelmen kívül hagyni a nyugat és a nyugaton működő, élénken figyelő emberi jogi szervezetek számonkérését a politikai perek emelkedő száma miatt, így az igazságszolgáltatás újabb szocialista reformjaként is értékelhető trükkre volt szükség. A politikai perek így új ruhát öltöttek, köztörvényes koncepciós perekként kerültek lebonyolításra.

  A politikai indíttatású koncepciós perek áldozatait nem valós tetteik, nem a rendszer bírálata, nem a nyugat, a kapitalizmus, a demokrácia dicsérete, nem izgatás, nem rendszer elleni szervezkedés miatt ítélték el, hanem a besúgók, titkos ügynökök jelentései alapján elkészített környezettanulmányt felhasználva, a vádlott környezetébe illeszthető, kitalált köztörvényes cselekmények miatt, így például csalásért, hűtlen kezelésért, okirat hamisításért, vesztegetésért. Ezzel két legyet ütöttek egy csapásra. A statisztikában szinte nullára csökkent a politikai perek száma, igaz mutatóban hagytak egyet, kettőt az enyhébbek közül, például röplapterjesztést. Másrészt a haszon az volt, hogy a köztörvényes okok miatt elítéltek nem lettek hősök, nem jelenthettek követendő példázatot, akikre felnéznek, akik példaként szolgálhatnak.

  A magyarországi diktatúra trükkök halmazát alkalmazta, ehhez valós alapot jelentett a magyar találékonyság, ötletesség. A szocialista táborban a magyar politikai elit rafináltságának híre volt. A deklarált egyenlőség időszakában persze az üldöztetés sem volt egyenlő. Ismert ellenzékiekkel jóval óvatosabban bántak mint a kevésbé ismert szembeszegülőkkel, változást akarókkal. Ha ismert ellenzékieket zaklattak azt a Szabad Európa Rádió már pár órán belül bemondta, amit aztán több kellemetlen érdeklődő telefonhívás követett a nyugati nagykövetségekről, jogvédő szervezetektől, a pártközpontban ilyenkor nem győztek magyarázkodni.

  A nyolcvanas évek erjedését számos ismert kezdeményezés, változás és sokkal több ismeretlen segítette, bővítette, amelyre reagálni kellett, amely erőt, figyelmet vont el a diktatúrától, gyengítette a diktatúrát. 1981 decemberében jelent meg a Beszélő első száma, a Beszélő tartalmát 1982-ben már a Szabad Európa Rádió kezdte ismertetni.

  A nyolcvanas évek elején kezdődött és mind erősebbé váló erjedés voltaképpen két irányban terjedt. Egyrészt a művészek, humán értelmiségiek körében, másrészt a viszonylagos függetlenséget élvező kisvállalkozások berkeiben, akik egyre jobban idegesítették a hatalmat kezdeményezéseikkel egyre erősödő és tágabb keretet igénylő próbálkozásaikkal, továbbá heccelődéseikkel.

  Magával az erjedéssel, ezen belül pedig a változást akarók széles körével 1984-ben kezdődött meg a leszámolás és egy viszonylag jól behatárolható időszakig, 1986-ig tartott.

  Gazdasági téren a gyorsan izmosodó kisvállalkozások léte, egyre erősödő hangja, a kétféle gazdasági szisztéma együttlétéből adódó konfliktushelyzetek, az egyenlőségen ütött rés miatt a keményvonalasok felzúdulása, és még több tényező együtthatása indította el a megfélemlítés, megtorlás fokozott érvényesítését célzó koncepciós pereket, melyek közül a legjelentősebb, legismertebb a keményvonalasok és reformerek ütközőpontjaként is szolgáló ENERGETIKA-per volt.

  A művészvilágban elkezdődött erjedés szintén 1984-ben ért arra a pontra, amikor a hatalom erélyes lépésékre kényszerült. Ezt egy konkrét esemény idézte elő, mégpedig a Fiatal Művészek Klubjában szervezett világkiállítás, amelyet aztán betiltottak, bezártak. A nyilvánosság elé tárt ok gyanánt csőtörést jelöltek meg.

  1984-ben a művészvilágban is jelentős letartóztatási hullám indult el, zenészeket, művészeket csuktak be és ítéltek el olyan ügyek miatt, amihez semmi közük sem volt, a valós cselekmények rejtve maradtak.

  Az 1956 utáni 33 év hősei a ’84-esek voltak, akik az orwelli „1984” és a magyarországi, valóságban megélt 1984 alapján nevezik önmagukat ’84-eseknek.