• Kik álltak szemben így vagy úgy a pártállami hatalommal, kik nem csináltak forradalmat?  A diktatúra valódi és látszólagos ellenségei nagyjából három meghatározó csoportba sorolhatók: a kiegyezők, a kollaboránsok és a szembeszegülők csoportjába.

  KIEGYEZŐK

  Valószínűen a török megszállás alatt nyert létformát a kiegyezés Magyarországon, amely később a magyar történelem egyik vezérlő motívuma lett.

  A rendszerváltás előtti időszakban a kiegyezők önmagukat többnyire jobboldalinak vallották, laza kapcsolatrendszerrel rendelkeztek, és javarészt tudtak egymásról. A kiegyezők vezető állásba juthattak, utazhattak, sőt kitűntetéseket is kaphattak.

  A kiegyezőknél egyetlen határ volt, amit soha nem léptek át, ők nem váltak szövetségessé. Ez különböztette meg őket a kollaboránsoktól. A kiegyezők nem voltak a rendszer hívei, de nyílt ellenségei se, ugyan hangoztatták ellenzéki voltukat, azt, hogy ők a másik oldalon állnak, de tudni lehetett róluk, hogy ők soha nem fordulnak szembe a diktatúrával, soha nem lesznek szembeszegülők, és az érvényesülési lehetőségért, egzisztenciális engedményekért egészen messzire képesek elmenni.

  Nem véletlen, hogy a kiegyezők meghatározó résztvevői voltak az ellenzéki kerekasztalnak. Ebben nem csupán az állampárti elithez fűződő személyes kapcsolat volt a meghatározó, hanem az, hogy az állampártnak ez elsőrendű érdeke volt.


  KOLLABORÁNSOK

  A kiegyezőktől látszólag csupán egy árnyalattal különbözött a kollaboránsok csoportja, amely tartalmi szempontból viszont igen jelentős volt.

  A kollaboránsok diktatúrához fűződő viszonyát nem a kiegyezés hanem a szövetség jellemezte. A magyarországi kollaboránsoknak közvetett kapcsolatuk volt az idegen megszállókkal, nem közvetlenül az idegen megszállók, hanem a megszállók itteni helytartóinak szövetségesei voltak. A kollaboránsok az állampárt szemeként és füleként is működtek, mivel nyíltan hangoztatták ellenzéki voltukat, így e körök befogadottjai lehettek, sok mindent hallottak, láttak, amit továbbadhattak.

  A rendszerváltáskor meghatározó politikai erőt képviselt a kiegyezők és a kollaboránsok kényszerű érdekközösségbe kovácsolódott csoportja, mondhatni meghatározó érdemük volt abban, hogy itt csupán mérsékelt változások legyenek.  Számukra előnytelen, sőt kimondottan hátrányos lett volna az olyan léptékű változás, amely például elismeri a ’84-esek érdemeit, a rendszerrel való szembeszegülést, ez teljesen alááshatta volna megítélésüket, erőpozíciójukat.

  A kollaboránsok sajátos logikája az volt, hogy általánosságban ugyan diktatúra volt, de ez a konkrét esetekben ritkán érhető tetten. A kollaboránsok szerint az igazságtétel ’56-tal lezárható, utána már csak olyan jelentéktelen esetek voltak, amelyek egyedi ügyekként orvosolhatók. Ez a csoport, de a kiegyezők egy jelentős része is ellenezte, hogy a magyar alkotmány rögzítse azt, hogy 1989 előtt diktatúra volt és meghatározza a diktatúra jogállapotát.

  A kollaboránsok féltek igazán a múlt feltárásától, jelszavuk a „felejteni” volt. Féltek attól, hogy fény derülhet valódi szerepükre, kiderül, hogy milyen mélységben működtek együtt a diktatúrával, az állampárttal.


  SZEMBESZEGÜLŐK


  Magyarországon a számottevő – ám szervezetlen és rendezetlen – ellenzéki erőt a szembeszegülők sokasága jelentette, akik a kiegyezés helyett a hatalommal való szembefordulást választották. Azt vallották, hogy a diktatúrát roncsoló, a diktatúra erejét gyengítő egyéni akciók, kezdeményezések révén lehet eljutni a diktatúra felszámolásához. A hatalom tisztában volt azzal, hogy a szembeszegülést, annak számtalan bosszantó demonstrációját nem képes megakadályozni, de a szervezettség megjelenését igen, hiszen a legnagyobb veszélyt az ellenőrizetlen szervezettség felbukkanása jelentheti.

  A pártállami hatalom azt is jól tudta, hogy a szétforgácsolt, főként egyéni akciókban megmutatkozó szembeszegülés szervezetté válása nem csupán egy nagy tömegű ellenzéki erő, hanem egy kezelhetetlen mértékű és tömegű ellenállás színre lépését is jelentené.

  A hatalommal való szembenállás és az ennek érvényre juttatásában szerzett gyakorlat olyan veszélyességi fokozatott jelentett a szembeszegülők megítélésében, hogy közülük – a hatalom karmaiba kerülve – igen kevesen úszták meg börtön nélkül. A diktatúra egész országot lefedő ügynökhálózatával éberen figyelte a szervezettség legcsekélyebb mértékű megjelenését, hogy azt már csírájában elfojthassa. Az állampárt az engedély nélküli, ellenőrizetlen, öntevékeny szervezkedésért még a saját híveit is megbüntette. Nem véletlen, hogy a keményvonalasok körében akkora pánikot okozott a gazdasági alapú szerveződést – a kisvállalkozások létrehozását – engedélyező, 1981 évi jogszabály.

  Az Energetika-ügy kiindulópontjaként szolgáló összeesküvés-elmélet fő hivatkozási alapja is az volt, hogy a szembeszegülők összegyűjtésére, tömörülésére alkalmat adó országos szervezet létrehozását körvonalazza a kifogásolt gazdasági modell illetve tervezet, ami aztán rövid idő alatt országos méretű ellenállási mozgalom létrejöttéhez vezethet.  

 • AZ ELLENZÉKEN BELÜLI VISZONYULÁSOK

  Az ellenzéken belül a létszámban meghatározó szembeszegülők markáns részét képező és a cselekvés szempontjából külön figyelmet érdemlő ’84-esek szinte kivétel nélkül áldozatok voltak, politikai okokból indított koncepciós perek áldozatai. Sokan előzetes letartóztatásban töltöttek rövidebb-hosszabb időt, így ők közvetlenül megtapasztalhatták a diktatúrát, a diktatúra hatalomgyakorlási módszereit, közvetlen ismereteket szereztek a diktatúra mechanizmusáról, szerkezetéről hatalmi struktúrájáról.

  A ’84-esek és a kiegyezők, de főként a ’84-esek és a kollaboránsok viszonyát szembenállás, ellenséges megítélés jellemezte. A ’84-esek szerint a kollaboránsok rosszabbak voltak mint a kommunisták, de a kiegyezőket is árulóknak tartották. A kiegyezők szerint viszont a ’84-esek felesleges hősködők, konfliktuskeresők voltak, akik ha meghúzták volna magukat, békésen élhettek volna, senki nem háborgatta volna őket.

  Ami ugyanakkor a helyzet visszásságát, majdhogynem komikus voltát jelentette, hogy mindegyik csoport, mindegyik kategória a diktatúra, az elnyomó rendszer ellenzékének, ellenségének tekintette magát, de persze másképpen.
  Ellenzék volt a ’84-esek tábora, ellenzék volt a kiegyezők köre, és ellenzéknek tekintették magukat a kollaboránsok is, holott ők inkább szövetségesek, a diktatúra titkos szövetségesei voltak.

  Mindenki azt állította, hogy ő a rendszer igazi ellensége.  Valószínűen az is volt, csak másképpen. A rendszerváltás után sem oldódott ez a viszony, nem változott egymás megítélése, az ez irányú nézet, csakhogy a ’84-esek nem kerültek a hatalomba, a kiegyezők, kollaboránsok viszont igen.